Buy 5 Brazilian waxes for $200! That's a $75 saving!