Buy 5 Brazilian waxes for $228! That's a free Brazilian!